Italiýa 3-nji iýundan sebitler boýunça gatnawa çäklendirmeleri aýyrar

Italiýa 3-nji iýundan sebitler boýunça gatnawa çäklendirmeleri aýyrar

Italiýa 3-nji iýunda Ýewrobirleşigiň çäklerinde gatnaw üçin ýurda girişe we ondan çykyşa çäklendirmeleri aýyrar, muny Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçysy Luiji Di Maýo mälim etdi. Bu barada kp.ru habar berýär. Hökümet herekete gadaganlygyň aýrylýandygy bilen bagly kararyny neşir etdi. Çäklendiriji çäreleri aýyrmak iki tapgyrda amala aşyrylar.
“2020-nji ýylyň 18-nji maýyndan adamlaryň sebitiň içindäki hereketine gadaganlyk aýrylýar. Hökümetiň ýa-da ýerli häkimiýetleriň epidemiologik ýagdaýynyň dartgynly saklanýan aýratyn etraplarda hereket etmeklige gadaganlygy saklamaga hukugy bar” – diýlip, kararda aýdylýar.
2-nji iýuna çenli Italiýada sebitleriň arasynda jemgyýetçilik ulaglarynda we hususy ulaglarda gatnaw gadagan bolar. Şeýle-de, iki tarap, ýagny giriş we çykyş üçin hem döwlet serhetleri ýapyk bolar. Ýöne iş sapary we saglyk bilen bagly gatnawlar üçin kadadan çykma hereket eder.
Ikinji tapgyr 3-nji iýundan başlaýar. Şonda sebitleriň arasynda erkin hereket etmäge rugsat berler.
Ýöne iň esasy zat – şol günden Italiýanyň hökümeti serhetleri açar. Italýanlar Watikana, San-Marino, şeýle-de koronawirus bilen bagly ýagdaý oňaýly bolan ýurtlara arkaýyn gidip bilerler. Edil şonuň ýaly Italiýa hem daşary ýurtlular diňe epidemiologik ýagdaýy asuda diýlip kabul edilen ýurtlardan goýberilip bilner. Ýöne şunuň bilen birlikde, Italiýanyň hökümetiniň kararynda ýurda gelýänleriň 14 gün karantinde bolmalydygy ýa-da däldigi anyklaşdyrylmaýar.
Ýaňy-ýakynda italýan HBS-leri italýan hökümetiniň täze resminama taýýarlandygyny habar berdiler, şol resminama laýyklykda 18-nji maýdan karantinden soň howpsuzlygyň düzgünlerini berk berjaý etmek bilen ähli söwda işleriniň dikeldilmegine rugsat berilýär.