Deňizçiler palma ýapraklaryndan ýasan ýazgysy bilen adam-garasyz adadan halas boldular

  • 15.04.2024 14:09
  • 21385
Deňizçiler palma ýapraklaryndan ýasan ýazgysy bilen adam-garasyz adadan halas boldular

CBS teleýaýlymyna salgylanýan Mail.ru-yň habar bermegine görä, Ýuwaş ummanynyň adam-garasyz adasynda galan üç deňizçi çägäniň ýüzüne palma şahalaryndan “HELP” (“Kömek ediň”) sözüni ýazanlaryndan soň halas edildi.

Deňizçiler gaýygyň motorynyň näsazlygy sebäpli adada galypdyrlar. Olar ýitenlerinden alty gün soň garyndaşlary ýüze çykan betbagtçylyk barada habar beripdirler we ABŞ-nyň kenarýaka goragçylary hem-de Harby-deňiz güýçleri bilelikde halas ediş işlerine başlapdyrlar.
Ýokardan-howadan geçirilen gözleg işleri sekiz günden soň netije berdi. ABŞ-yň kenarýaka gorag gullugynyň halas ediş gämisi deňizçileri adadan alyp, öýlerine äkitdi.
Halas ediş işini ugrukdyryjy podpolkownik Çelsi Garsiýa: "Deňizçileriň üşükliligi olary halas etmekde möhüm rol oýnady" diýip belleýär.

10.06.2024 13:57
9481

Ýerdäki ýerasty suwlar 2100-nji ýyla çenli ulanmaga ýaramsyz bolmagy mümkin

Üstümizdäki asyryň ahyryna çenli Ýerdäki ýerasty suwlar ep-esli gyzar we dünýäde suw çökgünliginiň döremegine sebäp bolar. Nature Geoscience žurnalynda çap edilen barlagda alymlar şunuň ýaly ýagdaýy çaklaýarlar...

04.06.2024 11:02
10471

Şu gün Ýeri güýçli magnit tupany gurşap alar

Şu gün, 4-nji iýunda Ýer Günüň görlüp-eşidilmedik işjeňligi sebäpli G3 derejeli güýçli magnit hadysasyny başdan geçirer. Bu barada Russiýanyň Gün astronimiýasy barlaghanasyna salgylanyp, Life.ru ýazýar. Alymlaryň...

03.06.2024 16:00
14665

Şu gün Gün ulgamynyň planetalarynyň ýörişi geçýär

Şu gün, 3-nji iýunda Gün ulgamynyň Ýerden başga ähli planetalary Günüň bir tarapynda hatar bolup düzülýärler. Bu barada Moskwa planetariýasyna salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär. Gynansak-da, Gün sebäpli bu astronomiki...

01.06.2024 11:52
16712

2024-nji ýylyň iýun aýynda haýsy günlerde magnit hadysalaryna garaşylýar?

2024-nji ýylyň iýun aýynda geomagnit işjeňliginiň ýokarlanmagynyň birnäçe döwürlerine garaşylýar. Çaklamalara görä, iň güýçli magnit hadysalary: 1-2-nji iýun: iň ýokary işjeňlik 4 balla ýeter; 8-12-nji iýun: işjeňlik...