Islandiýanyň paýtagtyndan 40 km uzaklykdaky wulkan atylyp başlandy

  • 12.07.2023 14:14
  • 24016
Islandiýanyň paýtagtyndan 40 km uzaklykdaky wulkan atylyp başlandy

Ýewropanyň metbugatynyň habar bermegine görä, Islandiýanyň paýtagty Reýkýawikden 40 km uzaklykda ýerleşýän Fagradalsfýadl wulkany atylyp başlady.

EFE agentliginiň habaryna görä, wulkanyň atylmagy häzirlikçe howa gatnawlaryna täsir edenok.
Sky News-yň berýän maglumatlaryna görä, Islandiýanyň meteorologiýa gullugy "atylmanyň ujypsyzdygyny we häzirki wagtda atmosfera kül zyňylmaýandygyny" aýtdy. Wulkan gazlarynyň toplanyp biljekdigi sebäpli, häkimiýetler ýerli ýaşaýjylary onuň golaýyna barmazlyga çagyrýar.
Wulkan 10-njy iýul güni giç agşam lawa çogduryp başlady.
Fagradalsfýadl soňky üç ýylda yzly-yzyna üçünji gezek atyldy. Ozal bu waka 2022-nji ýylyň awgustynda we 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda bolupdy.
Islandiýa wulkanlarynyň ep-esli işjeňligi bilen häsiýetlendirilýär, sebäbi onuň üstünde birnäçe wulkan ulgamy bar. 2010-njy ýylda Eýýafýadlaýokýudlyň wulkanynyň atylmagy Günbatar Ýewropanyň köp böleginiň howa gatnawlarynda kynçylyk döretdi.


01.12.2023 14:26
14064

Hindistanda 2023-nji ýylda her gün diýen ýaly tebigy betbagtçylyklar bolup geçdi

2023-nji ýylyň ilkinji dokuz aýynda tebigy kataklizmler we betbagtçylyklar her gün diýen ýaly Hindistanyň dürli sebitlerine täsirini ýetirip, birnäçe ölümiň we weýrançylygyň sebäbi boldular. Muny Ylym we daşky...

09.11.2023 22:17
21693

Ýaponiýada suwasty wulkanyň atylmagy netijesinde täze ada emele geldi

Tokio uniwersitetiniň ýanyndaky Ýertitremeleri öwreniş institutynyň hünärmenleri suwasty wulkanyň atylmagy netijesinde diametri, takmynan, 100 metre barabar bolan täze adanyň emele gelendigini habar berdiler. Tokio...

06.11.2023 00:06
31756

Serdar Berdimuhamedow Nepalda ýertitremesi zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Prezidenti Ram Çandra Paudele we Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Premýer-ministri Puşpa Kamal Dahala ýurduň...

29.10.2023 09:06
41358

Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe şahtada bolup geçen heläkçilik zerarly gynanç hatyny...