Çip ýetmezçiligi tamamlandy – iň uly öndürijileriň girdejileriniň ösüşi haýallady

  • 30.09.2022 11:23
  • 6615
Çip ýetmezçiligi tamamlandy – iň uly öndürijileriň girdejileriniň ösüşi haýallady

Käbir komponentleriň ýetmezçilik etmeginiň aýry-aýry ýagdaýlaryna garamazdan, umuman alanyňda, global çip ýetmezçiligini tamamlandy diýip hasaplamak bolar diýip, TrendForce-iň analitikleri belleýär. Häzirlikçe awtomobiller we senagat enjamlary üçin çiplere bolan isleg ýokary bolmagynda galýar, şol sebäpli olaryň bahasy ýokarlanar. Ýöne sarp ediji elektronikasy üçin çipler ýeterlik, käbirleri hatda artykmaç hem bolup biler diýip, 3dnews.ru belleýär.

II çärýegiň jemi boýunça iň uly on öndürijiniň önümleriniň satuwy 33,20 mlrd dollara barabar boldy – pudagyň ösüşi geçen çärýek bilen deňeşdirilende 3,9%-e çenli haýallady. TrendForce-iň çaklamasy boýunça, III çärýekde bu görkeziji birneme ýokary bolar.
II çärýekde TSMC-niň girdejisi 18,15 mlrd dollar boldy: ýokary öndürijilikli hasaplamalaryň, zatlaryň internetiniň we awtosenagat üçin çipleriň segmenti gowy netije görkezdi. 5 nm hataryndan gelýän girdeji täze NVIDIA, AMD we Bitmain önümleriniň hasabyna çärýek aňlatmasynda 11,1% ýokarlandy, 7 we 6 nm hatarlaryndan gelýän girdeji 2,8% ýokarlandy.
Geçen çärýek Samsung girdejililigini ýokarlandyrdy we 7 hem 6 nm hatarlaryny 5 we 4 nm hatarlaryna geçirmegi dowam etdirdi – önümçilik bölümçesiniň girdejisi çärýek aňlatmasynda 4,9% ýokarlanyp, 5,59 mlrd dollara ýetdi. UMC 28 we 22 nm kuwwatyny işe girizip, üpjünçiligi ýokarlandyrdy, girdeji bolsa 8,1% - 4,5 mlrd dollara çenli artdy.
II çärýekde GlobalFoundries-iň girdejisi 2,7% ýokarlanyp, 1,99 mlrd dollara ýetdi. Kompaniýa 5G we Wi-fi 7 üçin komponentleri öndürmek barada Qualcomm bilen uzak möhletleýin şertnama baglaşdy. SMIC girdejisini 3,3%, 1,90 mlrd dollara çenli artdyrdy. Geçen çärýek Nexchip önümçilik kuwwatyny we tehnologiýa platformalarynyň assortimentini giňeltdi, şonuň esasynda girdejisini çärýek aňlatmasynda 4,5% - 463 mln dollara çenli ýokarlandyrmagy başardy.

şu gün 17:49
214

«Ýaşyl guýrukly ýyldyz» uly özgerişlikleriň buşlukçysymy?

Ýadyňyzda bolsa, ýanwar aýynda okyjylarymyza «50 müň ýyldan soň ilkinji gezek» atly habary ýetiripdik. Bu günler dünýäniň habar beriş serişdeleri ýene şol habara örklendiler. «Ýaşyl guýrukly ýyldyzyň» şu gün agşam...

şu gün 10:29
4105

«Galkynyş» Monte-Karlodaky sirk sungaty halkara festiwalynda çykyş eder

«Galkynyş» at üstündäki oýunlar topary Monte-Karloda geçiriljek 47-nji Sirk sungaty Halkara festiwalyna gatnaşmak üçin resmi çakylyk aldy. Iň abraýly sirk şüweleňleriniň biri bolan bu festiwal 2025-nji ýylyň ýanwarynda...

şu gün 10:14
4083

ABŞ kowid zerarly girizilen adatdan daşary ýagdaý düzgünini maýda ýatyrmagy meýilleşdirýär

ABŞ-da koronawirus sebäpli girizilen adatdan daşary ýagdaý hereketini 11-nji maýda ýatyrmak meýilleşdirilýär. Bu barada duşenbe güni ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýdeniň administrasiýasy aýtdy. "2020-nji ýylda ýurtda...

düýn 23:58
3710

Ertir Ubisoft täze The Crew 3 ýaryş oýnuny resmi taýdan görkezer

Ubisoft kompaniýasynyň täze ýaryş oýny bolan The Crew 3 2023-nji ýylyň 31-nji oktýabrynda bildiriş ediler. Gazeta.ru-nyň habaryna görä, bu barada ResetEra oýun forumynyň ulanyjysy dex3108 lakamy bilen "The Crew...