Italiýada onlarça ýyl mundan ozal ýitirilen oba suw astyndan peýda boldy

  • 19.05.2021 12:56
  • 25833
Italiýada onlarça ýyl mundan ozal ýitirilen oba suw astyndan peýda boldy

Italiýadaky suw howdanynyň abatlaýyş işleri wagtynda suw astyna “gark bolan” oba peýda boldy. Ol 1950-nji ýylda şol ýerde gidroelektrostansiýasyny gurmak maksady bilen ýörite suwa basdyrylýar. Bu barada “Bi-bi-si” habar berdi. Muny 360tv.ru ýetirýär.

Neşir Reziýa kölüniň Italiýanyň demirgazygynda ýerleşýändigini anyklaşdyrýar. Ýurtda ol suwuň üstünde görünýän ybadathana jaň diňi bilen bellidir. Bu 70 ýyldan gowrak wagt öň GES üçin gark edilen Kuron obasynyň bir bölegi. Reziýa suwunyň aşagynda 160 töweregi jaý galdy we diňe XIV asyryň ybadathana jaň diňi bu ýerde bir wagt ýaşaýşyň bolandygyny ýada salýar.
Kurony kölüň doly guradylmagyny talap eden abatlaýyş işleri wagtynda doly görmek başartdy. Ýaşaýjylar hatda bu obanyň galyndylarynyň arasynda gezelenç edip bildiler. Geçen asyrda ol ýerde 150-den gowrak adam ýaşaýardy, haçan-da ilat nokadyny suwa basdyrmaly bolanda, olary golaýdaky şähere göçürdiler. Käbirleri döredilen kölüň kenarynda peýda bolan täze oba göçdüler.
Häzir Reziýa syýahatçylaryň arasynda meşhurdyr. Myhmanlar üçin gyşky güýmenjeleriň biri-de buza çykyp, doňan suwuň üstünde görünýän jaň diňiniň depesini elläp görmek mümkinçiligidir. Kölüň üstünde galan ýeke-täk bina bilen baglanyşykly gözel ýerli rowaýat hem bar. Töwerekdäki obalaryň ýaşaýjylary sowuk gijelerde 1950-nji ýyllaryň ahyrynda aýrylandygyna garamazdan, diňden jaňlaryň ýuwaş sesiniň eşidilýändigini aýdýarlar.

10.07.2024 18:24
9549

Dünýä ummany akymlaryň haýallamagy zerarly kömürturşy gazyny az siňdirýär

Dünýä ummanyndaky global “üznüksiz akymlaryň” haýallamagy kömürturşy gazynyň umman tarapyndan siňdirilişiniň kemelmegine we ählumumy maýyllaşmanyň güýçlenmegine sebäp bolar diýip, amerikan alymlary duýdurýarlar...

10.07.2024 13:29
14379

Boeing iki sany 737 MAX heläkçilikleri bilen baglanyşykly kezzaplykda günäsini boýun aldy

Boeing Indoneziýada we Efiopiýada iki sany 737 MAX uçarlarynyň heläkçiligi bilen baglanyşykly kezzaplykda günäsini boýun aldy. Kompaniýa ABŞ-nyň Adalat ministrligi bilen geleşik baglanyşmaga ylalaşdy diýip, Reuters...

09.07.2024 22:27
9348

Günde bolup geçen bäş sany güýçli alawlama Ýeriň ionosferasyna täsir derejesini ýokarlandyrdy

8-nji iýula geçilen gije Günüň üstünde bäş sany M klasa degişli güýçli alawlama ýüze çykdy. Bu barada RF-niň Amaly geofizika institutyna (FGBU IPG) salgylanýan TASS habar berdi. Birinji M1.5 synply alawlama Aşgabat...

08.07.2024 12:44
6756

Etna oýandy: Ýewropada hereket edýän iň beýik wulkan 5 km dik ýokaryk kül we tüsse zyňdy

Sisiliýa adasyndaky Etna wulkany ýekşenbe güni işjeňleşip, 5 kilometre çenli dik ýokary kül we tüsse sütünini zyňdy. Şeýle-de, wulkan lawa çüwdürimini hem çykaryp başlady diýip, EFE gullugyna salgylanýan Interfax...