Winni Puhy döreden Wladimir Zuýkow aradan çykdy

  • 28.02.2021 17:04
  • 12664
Winni Puhy döreden Wladimir Zuýkow aradan çykdy

"Winni Puh" we "Film, film, film" animasion filmleriniň suratkeş-režissýory Wladimir Zuýkow aradan çykdy. Bu barada "Soýuzmultfilm"-iň baş redaktory Sergeý Kapkow özüniň Facebook sahypasynda ýazdy.

"Sowet animasiýasynyň iň görnükli sungat işgärlerinden biri Wladimir Nikolaýewiç Zuýkow aradan çykdy" diýlip, onuň ýazgysynda aýdylýar.

Kapkowyň aýtmagyna görä, 86 ýaşly meşhur animatoryň aradan çykmagyna koronawirus sebäp boldy.
Zuýkow ilkinji bolup sowet Winni Puhunyň suratlaryny çekdi, onuň tagallasy bilen Ýemşijegiň keşbi peýda boldy. Ol biziň çagalykdan bilýän multfilmlerimiziň ählisiniň üstünde işledi.
Animator ýaşan ömründe mekdepde sapak berdi we dürli neşirýatlarda grafikaçy bolup işledi, 1967-nji ýyldan bäri “Soýuzmultfilm” studiýasynyň önümçilik dizaýneri boldy. Zuýkow Fýodor Hitruk, Mihail Ugarow, Nataliýa Golowanowa ýaly tanymal režissýorlar bilen hem işleşdi. Ýeri gelende bellesek, ol birnäçe abraýly baýraklaryň - "Kann" halkara film festiwalynyň, Barselona reňkli film festiwalynyň baýragynyň eýesidir.

şu gün 11:39
4817

Täze Zelandiýada dünýäde seýrek duşýan kit kenara zyňlyp çykdy. Ony janly görnüşde hiç kim görmändir

Täze Zelandiýada Günorta adanyň kenaryna dünýäde kitleriň iň seýrek görnüşi bolan günorta amerikan remnezuby öýdülýän kitiň läşi zyňlyp kenara çykdy. Onuň uzynlygy, takmynan, 5 metr. Phys.org-yň habar bermegine...

19.07.2024 23:31
16822

ABŞ-da Azatlyk heýkeliniň üstünden otly şar uçup geçdi: meteor Manhetteniň üstünde ýandy

16-njy iýulda ABŞ-da Nýu-Ýorkuň we Nýu-Jersiniň ýaşaýjylary adaty bolmadyk bir hadysanyň şaýady boldular: gündizlikde  şäheriň üstünden meteorit uçup geçdi. Diametri 0,3 metrden uly bolmadyk kosmos daşy Nýu-Ýork...

19.07.2024 23:07
3221

Windows işindäki global bökdençlik awiakompaniýalara, banklara, media we köp sanly kompaniýalara täsirini ýetirdi

CrowdStrike kompaniýasynyň kiberhowpsuzlyk üçin programma üpjünçiliginiň täzelenmegi sebäpli ýüze çykan Windows operasion ulgamynyň işindäki global bökdençlik dünýädäki kompaniýalaryň işinde düýpli näsazlyklara...

17.07.2024 16:23
7153

Günde şu tomusda iň güýçli - X1.9 klasly partlama hasaba alyndy

16-njy iýulda Aşgabat wagty bilen 18:26-da Günde güýçli partlama bolup geçdi, oňa X1.9 derejesi berildi. Bu barada Amaly geofizika institutyna salgylanyp, TASS habar berýär. Partlama tomus başlany bäri iň güýçlüsi...