Ýaponiýada ýalňyzlyk meseleleri boýunça ministr wezipesi açylar

  • 14.02.2021 23:27
  • 9034
Ýaponiýada ýalňyzlyk meseleleri boýunça ministr wezipesi açylar

Ýaponiýada ýalňyzlyk meseleleri boýunça ministr wezipesi açylar we ony sebitleriň ýaşaýyş derejesini dikeltmek boýunça ministr Tesuşi Sakamoto goşmaça ýerine ýetirer. Bu barada Ýaponiýanyň Ministrler Kabinetiniň başlygy Ýoşihide Suganyň kararyna salgylanyp, Nikkei habar berdi.

Tesuşi Sakamoto birnäçe ministrlikleriň we edaralaryň bu ugurdaky tagallalaryny utgaşdyrar.
Koronawirus pandemiýasy döwründe ýurtda ýalňyzlyk meselesi möwjeýär we şunuň bilen baglylykda öz janyna kast edýänleriň sany köpelýär. Ýaponiýa senagat taýdan ösen öňdebaryjy ýurtlaryň arasynda bu babatda iň ýokary görkezijä eýe.
Suga ýalňyzlygyň we üzňeleşdirmegiň esasanam aýallara täsir edýändigini aýtdy. Geçen ýyl olaryň arasynda öz janyna kast edenleriň sany 14,5% artyp, 6 976 adama ýetdi, emma erkekleriň arasynda bu görkeziji azalmagyny dowam etdirýär.

şu gün 11:39
8031

Täze Zelandiýada dünýäde seýrek duşýan kit kenara zyňlyp çykdy. Ony janly görnüşde hiç kim görmändir

Täze Zelandiýada Günorta adanyň kenaryna dünýäde kitleriň iň seýrek görnüşi bolan günorta amerikan remnezuby öýdülýän kitiň läşi zyňlyp kenara çykdy. Onuň uzynlygy, takmynan, 5 metr. Phys.org-yň habar bermegine...

19.07.2024 23:31
17104

ABŞ-da Azatlyk heýkeliniň üstünden otly şar uçup geçdi: meteor Manhetteniň üstünde ýandy

16-njy iýulda ABŞ-da Nýu-Ýorkuň we Nýu-Jersiniň ýaşaýjylary adaty bolmadyk bir hadysanyň şaýady boldular: gündizlikde  şäheriň üstünden meteorit uçup geçdi. Diametri 0,3 metrden uly bolmadyk kosmos daşy Nýu-Ýork...

19.07.2024 23:07
3258

Windows işindäki global bökdençlik awiakompaniýalara, banklara, media we köp sanly kompaniýalara täsirini ýetirdi

CrowdStrike kompaniýasynyň kiberhowpsuzlyk üçin programma üpjünçiliginiň täzelenmegi sebäpli ýüze çykan Windows operasion ulgamynyň işindäki global bökdençlik dünýädäki kompaniýalaryň işinde düýpli näsazlyklara...

17.07.2024 16:23
7163

Günde şu tomusda iň güýçli - X1.9 klasly partlama hasaba alyndy

16-njy iýulda Aşgabat wagty bilen 18:26-da Günde güýçli partlama bolup geçdi, oňa X1.9 derejesi berildi. Bu barada Amaly geofizika institutyna salgylanyp, TASS habar berýär. Partlama tomus başlany bäri iň güýçlüsi...