Gonkongyň iň meşhur restorany suw astyna gitdi

Gonkongyň iň meşhur restorany suw astyna gitdi

Gonkongdaky meşhur ýüzýän restoran Jumbo şäherden tirkege alyp äkidilenden soň, Günorta Hytaý deňzinde agdarylyp, suw astyna gitdi. Bu barada The Seattle Times habar berýär diýip, iz.ru belleýär.

Habarda restoranyň Sişa adalarynyň deňinden geçeninde “oňaýsyz howa şertlere” sezewar bolandygy aýdylýar. Ýagny, gämä suw girýär we ol agdarylyp başlaýar. Restoranyň eýesi Aberdeen Restaurant Enterprises kompaniýasy hiç kimiň zyýan çekmändigini aýtdy. Şeýle-de bolsa, gämini halas etmek başartmady.

“Hadysanyň bolan ýerinde suwuň çuňlugynyň müň metrden gowrak bolandygy sebäpli halas ediş işlerini geçirmek örän kyndy” – diýlip, beýanda aýdylýar.

Uzynlygy tas 80 m bolan ýüzýän restoran Jumbo 40 ýyldan gowrak wagt bäri Gonkongyň iň gözel ýerleriniň biridi. Restoranyň myhmanlarynyň arasynda hatda Beýik Britaniýanyň şa aýaly Ýelizaweta II hem bolupdy. Bu restoran dürli filmlerde, şol sanda Jeki Çanyň gatnaşmagynda düşürilen kinolarda hem birnäçe gezek görkezildi. 
Jumbo bir wagtyň özünde 2,3 müňe golaý adamy naharlap bilýärdi. 
2020-nji ýylda pandemiýa sebäpli restoran ýapyldy. Aberdeen Restaurant Enterprises kompaniýasy restoranyň paýdarlary üçin maliýe ýüküne öwrülendigini, sebäbi millionlarça Gonkong dollarynyň işlemeýändigine garamazdan, onuň barlagyna we hyzmat üçin sarp edilendigini aýtdy.