Çaýkowskini ýerine ýetiren Wenesuelanyň orkestri dünýäde iň ulusy diýlip ykrar edildi

Çaýkowskini ýerine ýetiren Wenesuelanyň orkestri dünýäde iň ulusy diýlip ykrar edildi

13-nji noýabrda Karakasda Pýotr Çaýkowskiniň sazyny ýerine ýetiren orkestr dünýäde iň ulusy diýlip ykrar edildi. Goýlan rekord baradaky şahadatnamanyň tanyşdyrylyş dabarasyndan kadrlar Telesur teleýaýlymynda efirde görkezildi. Bu barada TASS habar berýär.

“Aýdym-saz – duýgularyň iň arassa beýany, oňa ähli zat geçirilip bilner. Prezident Nikolas Maduronyň adyndan, öz watanyny ýüregi bilen gowy görýän ähli wenesuelalylaryň adyndan size diýesim gelýär: “Wenesuelanyň nähili owadandygyny, batyrdygyny we mertebelidigini ýene bir gezek görkezendigiňiz üçin, size minnetdar”” – diýip, dabarada Boliwariana Respublikasynyň aragatnaşyk, medeniýet we syýahatçylyk meseleleri boýunça wise-prezidenti Freddi Nanýes aýtdy.

13-nji noýabrda Milli ýaşlar we çagalar orkestrleri ulgamynyň 12 müňden gowrak ýaş sazandasyndan ybarat orkestr Karakasyň merkezinde Pýotr Çaýkowskiniň “Slawýanskiý marşyny” ýerine ýetirdi. Mundan öňki rekord 2019-njy ýylda Russiýada, 8 müňden gowrak sazandadan ybarat orkestr Sank-Peterburgdaky stadionda ýurduň gimnini ýerine ýetirende goýuldy.