Giperden nobatdaky arzanlaşyk we sowgatlar

Giperden nobatdaky arzanlaşyk we sowgatlar

Giper onlaýn söwda platformasy Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy mynasybetli 30 günläp yglan eden sowgatly we arzanlaşyk günlerini dowam edýär.

TmCars.info 13-nji sentýabrdan başlaýan hepdede onlaýn söwda platformasyndan haryt satyn alan müşderilere nähili sowgatlaryň we haýsy harytlara arzanlaşyklaryň garaşýandygyny dykgatyňyza ýetirýär:

  • 13-nji sentýabrda «Sähra» çaý ýanynda petir halkajyk kökesi sowgat 350 gr;
  • 14-nji sentýabrda «Fanta», «Sprite» gazlandyrylan içgi, 1l sowgat - 2 sany;
  • 15-nji sentýabrda Feta peýnir Sabah, 350 gr sowgat;
  • 16-njy sentýabrda Arassalaýjy serişde Пемолюкс Сода 5 Deňiz şemaly, 480 gr - 1 sany;
  • 17-nji sentýabrda Süýtli şokolad Alpen Gold pisseli, 90 gr – 1 sany
  • 18-nji sentýabrda Alkagolsyz gazlandyrylan içgi Akar, 1 lt – 4 sany
  • 19-njy sentýabrda gök-bakja önümlerine -30%-e çenli arzanlaşyk

Ýatlatsak, sowgatlar Giper-däki supermarketlerden 150 manatdan ýokary söwda eden her bir müşderä degişli bolup, günüň dowamynda bir gezek berilýär.
Giper mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy bilen her bir raýatymyzy tüýs ýürekden gutlap, maşgala abadançylygyny, rysgal-bereket arzuw edýär.

Giper onlaýn söwda platformasy Play Market-den hem-de App Store-den ýükläp alyp bilersiňiz.
Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +993-62-00-68-19; +993-62-24-43-19
Web saýt: gipertm.com