Kaka etrabynda 3650 tonna ýüplük öndürmäge ukyply täze dokma toplumy açylar

Kaka etrabynda 3650 tonna ýüplük öndürmäge ukyply täze dokma toplumy açylar

Golaýda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda gurlan dokma toplumynyň açylyş dabarasy geçiriler. Oňa görülýän taýýarlyk işleri barada Gurbanguly Berdimuhamedowa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow hasabat berdi.

Meşhur daşary ýurt önüm öndürijileriniň enjamlary bilen üpjün edilen täze, döwrebap dokma toplumy ýylda 3 müň 650 tonna ýüplük, 12 million inedördül metr dürli görnüşli matalary hem-de 1 million 200 müň sany taýýar tikin önümlerini öndürmäge niýetlenendir.

Kärhananyň ulanylmaga tabşyrylmagy bilen, 1 müň 300 täze iş orny dörediler, öndürilýän ekologiýa taýdan arassa, ýokary hilli önümler bolsa ýurdumyzyň içerki bazarynyň sarp edijiligini üpjün etmek bilen birlikde, eksport kuwwatlyklaryny artdyrmaga-da mümkinçilik berer.

Türkmen Lideri hasabaty diňläp, ýurdumyzda öndürilýän dokma önümleriniň halkara hil ölçegine we ekologiýa howpsuzlygyna kybap gelmegine aýratyn üns berilmelidigini nygtady. Türkmen dizaýnerleri içerki bazaryň isleglerini öwrenip, ilatyň möwsümlere degişli isleglerinden ugur alyp, egin-eşikleriň we beýleki harytlaryň täze görnüşlerini işläp taýýarlamalydyrlar hem-de önümçilige girizmelidirler diýip, döwlet Baştutany belledi we dabarany ýokary derejede guramak boýunça anyk tabşyryklary berdi.