Katar 2022-nji ýyldaky dünýä çempionatyny geçirmek boýunça işleri 95% tamamlady

Katar 2022-nji ýyldaky dünýä çempionatyny geçirmek boýunça işleri 95% tamamlady

2022-nji ýylda Katarda geçiriljek futbol boýunça Dünýä çempionatyna taýýarlyk işleri, takmynan, 95% tamamlandy. Bu barada Kataryň maliýe ministriniň ykdysady meseleler boýunça orunbasary Saud ben Abdulla al-Attyýýa Peterburgyň halkara ykdysady forumynyň çäginde RBK teleýaýlymyna beren interwýusynda aýtdy diýip, Regnum habarlar agentligi habar berýär.

“Siz, hakykatdanam, geň galarsyňyz, biz gurluşyk işlerini we çempionata taýýarlyk işlerini, takmynan, 95% tamamladyk. Stadionlar barada aýdylanda, biz soňky tapgyrda barýarys. Biz bu stadionlaryň töweregindäki şäher gurluşygyny hem diýen ýaly tamamladyk. Elbetde, pandemiýa köp pudaklara täsirini ýetirdi, ýöne biz strategiki kararlarymyzy we syýasatlarymyzy ýerine ýetirmekde ähli taslamalaryň öz wagtynda tamamlanmagy üçin elimizden gelenini etdik” – diýip, ministriň orunbasary belledi.

Şeýle-de, Al-Attyýýa daşary ýurtly janköýerleriň emirlige gelip, çempionatdan lezzet alyp biljekdigine umyt bildirdi. 
Futbol boýunça Dünýä çempionaty 2022-nji ýylyň 21-nji noýabryndan 18-nji dekabry aralygynda Katarda geçiriler.