Fransiýa 5000 tomaşaçy bilen ilkinji synag konsertini geçirdi

Fransiýa 5000 tomaşaçy bilen ilkinji synag konsertini geçirdi

Parižde koronawirus barlagynyň netijesi bilen müňlerçe örtükli adam Fransiýany köpçülikleýin çäreleri geçirip başlamaga taýýarlamak maksady bilen saglygy goraýyş gurşawyndaky barlagyň çäginde şenbe güni geçirilen konserte ýygnandylar. Bu barada AP agentligi ýazýar diýip, “Ýewropeýskaýa prawda” habar berýär.

Parižiň gündogaryndaky AccorHotels Arena-da geçirilen konsertde 1980-nji ýyllaryň fransuz rok-topary Indochine we di-jeý Eten de Kresi çykyş etdi.
Parižiň döwlet hassahanasynyň ýolbaşçylygy örtükli bäş müň adamyň ýapyk konsert arenasynyň açyk meýdançasynda sosial araçägi saklamazdan bilelikde tans etmeginiň howpsuzdygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin çäräni gurnamaga kömek etdi. Adamlar konserte mugt gatnaşdylar, ýöne olar koronawirus üçin üç barlagdan geçmeli boldular: ikisini konsertden öň, birini soň. Bir hepdeden konserte gatnaşyjylar koronawirus üçin ýene barlag tabşyrarlar.
Hassahananyň ýolbaşçylygynyň aýtmagyna görä, howpy azaltmak üçin guramaçylar konserte diňe hiç hili keseli bolmadyk 18 ýaşdan 45 ýaş aralygyndaky adamlara gatnaşmaga rugsat berdiler.
Fransiýa 2020-nji ýylyň başyndan bäri şeýle köpçülikleýin aýdym-saz konsertlerini geçirmegi gadagan edýär. Medeniýet öýleri soňky 14 aýyň dowamynda ýapyk boldy. Sanjym işiniň ýokarlanmagy bilen soňky hepdelerde Fransiýada hassahana ýerleşdirmeleriň we tassyklanan COVID-19 ýagdaýlarynyň sany yzygiderli azalýar.