Italiýada onlarça ýyl mundan ozal ýitirilen oba suw astyndan peýda boldy

Italiýada onlarça ýyl mundan ozal ýitirilen oba suw astyndan peýda boldy

Italiýadaky suw howdanynyň abatlaýyş işleri wagtynda suw astyna “gark bolan” oba peýda boldy. Ol 1950-nji ýylda şol ýerde gidroelektrostansiýasyny gurmak maksady bilen ýörite suwa basdyrylýar. Bu barada “Bi-bi-si” habar berdi. Muny 360tv.ru ýetirýär.

Neşir Reziýa kölüniň Italiýanyň demirgazygynda ýerleşýändigini anyklaşdyrýar. Ýurtda ol suwuň üstünde görünýän ybadathana jaň diňi bilen bellidir. Bu 70 ýyldan gowrak wagt öň GES üçin gark edilen Kuron obasynyň bir bölegi. Reziýa suwunyň aşagynda 160 töweregi jaý galdy we diňe XIV asyryň ybadathana jaň diňi bu ýerde bir wagt ýaşaýşyň bolandygyny ýada salýar.
Kurony kölüň doly guradylmagyny talap eden abatlaýyş işleri wagtynda doly görmek başartdy. Ýaşaýjylar hatda bu obanyň galyndylarynyň arasynda gezelenç edip bildiler. Geçen asyrda ol ýerde 150-den gowrak adam ýaşaýardy, haçan-da ilat nokadyny suwa basdyrmaly bolanda, olary golaýdaky şähere göçürdiler. Käbirleri döredilen kölüň kenarynda peýda bolan täze oba göçdüler.
Häzir Reziýa syýahatçylaryň arasynda meşhurdyr. Myhmanlar üçin gyşky güýmenjeleriň biri-de buza çykyp, doňan suwuň üstünde görünýän jaň diňiniň depesini elläp görmek mümkinçiligidir. Kölüň üstünde galan ýeke-täk bina bilen baglanyşykly gözel ýerli rowaýat hem bar. Töwerekdäki obalaryň ýaşaýjylary sowuk gijelerde 1950-nji ýyllaryň ahyrynda aýrylandygyna garamazdan, diňden jaňlaryň ýuwaş sesiniň eşidilýändigini aýdýarlar.