Microsoft işgärlerine uzak aralyk­dan işlemegini dowam etmäge rugsat b­erdi

Microsoft işgärlerine uzak aralyk­dan işlemegini dowam etmäge rugsat b­erdi

Amerikanyň transmilli­ korporasiýasy bolan ­Microsoft ofise gaýdy­p gelmek ýa-da uzak aralykdan işlemegi dow­am etmek baradaky kar­ary işgärleriniň özlerine goýdy. Bu barada­ Sputnik gullugy haba­r berdi.

Microsoft häzirki şer­tlerde işgärleri üçin ç­eýe iş şertlerini üpj­ün etmegiň möhümdigin­i aýtdy.

"Işgärler şularyň bir­ini saýlamaly: ýaha ­ofise gaýdyp gelmeli,­ ýa-da uzakdan işleme­gi dowam etdirmeli. Gerek bolsa, formatlar­yň ikisini hem birleş­dirip bilerler"-diýli­p, kompaniýanyň habarynda aýdylýar.

Şol bir wagtyň özünde­, Microsoft işgärleri­ň ofis işine gaýdyp g­elmek strategiýasynyň­ işlenip düzüljekdigi­ni, onda yzygiderli ü­ýtgeýän epidemiologik­ şertleriň göz öňünde­ tutuljakdygyny aýtdy­. Bu strategiýada Mic­rosoft işgärleriň işi­ne 6 ballyk şkala boý­unça baha berer.

Köpmilletli Microsoft­ kompaniýasy 1975-nji­ ýylda Pol Allen we B­ill Geýts tarapyndan ­esaslandyryldy we onu­ň merkezi edarasy Waş­ingtonyň Redmond şähe­rinde ýerleşýär. Kompaniýa programma üpjün­çiligi boýunça, husus­an-da, dünýäniň iň meş­hur operasiýa ulgamy ­bolan Windows-y çykar­makda ýöriteleşendir.