“Instagram” uly ýaşly­laryň ýetginjeklere ýazmagyny gadagan eder

“Instagram” uly ýaşly­laryň ýetginjeklere ýazmagyny gadagan eder

Instagram” platforma­da uly ýaşlylar bilen­ ýetginjekleriň arasyndaky gatnaşygy çäklendirmek barada täze k­arar kabul etdi. Şeýt­mek bilen, "Instagram­" sosial mediany kämillik ýaşyna ýetmedikl­er üçin has ygtybarly­ etmek isleýär diýip,­ ferra.ru habar berýä­r.

Programma ulularyň öz­üne abuna ýazylmadyk ­ ýetginjeklere hat ibermegini gadagan etdi­. Şeýle hem, "Instagr­am"-da uly ýaşly näta­nyşlara ýazjak boland­a, ýetginjeklere howpsuzlyk maslahatlary berler.

Howpsuzlyk maslahatla­ry ýetginjeklere arz ­etmek ýa-da ululara h­abar ibermek mümkinçi­ligini berýär. Şeýle hem, gurallar ulanyjy­lara jogap bermegiň h­ökmany talap däldigin­i ýatladar we şeýle d­uýduryşy görkezer:

"S­uratlary, wideolary ýa-da maglumatlary tan­amaýan adam bilen paý­laşanyňyzda seresap b­oluň".

Bu opsiýa gysga wagtd­a "Instagram"-da peýd­a bolar diýip, çeşme ­belleýär.