Ilon Mask Tesla-da wezipesini üýtgetdi

Ilon Mask Tesla-da wezipesini üýtgetdi

Ýakynda Tesla amerikan awtomobil kompaniýasynyň ýolbaşçysy wezipesiniň adyny üýtgetdi. Indi Tesla-nyň baş müdiri resmi taýdan Technoking diýlip atlandyrylýar, muny “tehnokorol” ýa-da “tehnologiýanyň koroly” diýip terjime etmek bolýar diýip, 32cars.ru habar berýär.

Mundan başga-da, Tesla-nyň maliýe müdiri Zak Kirkhorn hem wezipesiniň adyny Master of Coin diýip üýtgetdi, bu hem “Teňňäniň ussady” diýmegi aňladýar. Bu Jorj Martiniň kitaplarynda we meşhur “Tagtlaryň oýny”serialynda oýlanyp tapylan ada meňzeşdir.
 Bloomberg agentligi “Teňňäniň ussady” ady Tesla-nyň ýakynda sanly walýuta satyn almagyna salgylanma bolup biler diýip belleýär. Geçen aý kompaniýa 1,5 mlrd dollarlyk bitkoini satyn aldy we kriptowalýutalary awtomobil üçin töleg hökmünde kabul edip başlajakdygyny aýtdy. 13-nji martda teňňäniň bahasy $60 müňden geçdi.
“Indi Ilon Maskyň we maliýe işleri boýunça müdiriň wezipesi “Technoking of Tesla” we “Master of Coin” diýlip görkezilýär” – diýip, kompaniýanyň wekilleri habar berdi.
Şol bir wagtyň özünde Mask bilen Kirkhornyň kompaniýadaky ornuny saklajakdygy, ýagny ýolbaşçylykda hiç hili üýtgeşme bolmajakdygy bellenilýär.