Eýran Türkmenistan bilen gaz söwdasyny dikeltmäge taýýardygyny mälim etdi

Eýran Türkmenistan bilen gaz söwdasyny dikeltmäge taýýardygyny mälim etdi

Eýranyň Milli gaz kompaniýasynyň (NIGC) başlygy Hasan Montazer Torbati ISNA habar gullugy bilen geçirilen ýörite söhbetdeşlikde Eýranyň Türkmenistan bilen gaz söwdasyny dikeltmäge taýýardygyny mälim etdi.

Eýran bilen Türkmenistanyň arasyndaky gaz hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada soralanda, ol Eýran Yslam Respublikasynyň bu babatdaky syýasatynyň söwdada we işewürlikde Türkmenistan bilen gatnaşyklary dowam etmekden ybaratdygyny aýtdy.

“Eýran bilen Türkmenistanyň arasyndaky gaz şertnamasy halkara arbitražynda gözden geçirildi, netijeler çykaryldy we karar berildi. Indi biz Türkmenistanyň gaz söwdasy babatynda Eýran bilen gatnaşyklary ösdürmek baradaky meýilleriniň nähilidigini görmeli" diýip, Eýranyň Milli gaz kompaniýasynyň başlygy "Türkmengaz" bilen geçirilen kazyýet işindäki ýagdaý barada hem teswir berdi.

Ýeri gelende bellesek, Eýranyň Milli gaz kompaniýasy (NIGC) Eýranyň Nebit ministrliginiň garamagyndaky dört esasy nebit we gaz kompaniýasynyň biridir.