Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy halkara derejesinde belleniler

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy halkara derejesinde belleniler

2024-nji ýylda Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy  ýokary derejede guramaçylykly belleniler. Bu senäni bellemek boýunça guramaçylyk topary döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy.

Degişli Karara şu gün Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.
Bellenilişi ýaly, bu resminama Magtymguly Pyragynyň dünýä edebiýatynyň altyn hazynasyna giren baý hem-de gymmatly edebi mirasyny, dünýewi garaýyşlaryny, şygyrlaryndaky pelsepe älemini, XVIII-XIX asyrlarda türkmen durmuşyna ýetiren uly täsirini ylmy esasda öwrenmek, onuň döredijiliginiň türkmen, şol sanda tutuş Gündogaryň ylmy-medeni durmuşy bilen aýrylmaz baglanyşygyny döwrebap sanly tehnologiýalaryň üsti bilen açyp görkezmek, şahyrana dünýäsine halkara ylmy-edebi jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmek hem-de beýik akyldaryň doglan gününiň 300 ýyllygyny halkara derejesinde mynasyp bellemek maksady bilen kabul edildi.