Döwletjan Ýagşymyradow Bellatorda Kori Anderson bilen tutluşar

Döwletjan Ýagşymyradow Bellatorda Kori Anderson bilen tutluşar

Garyşyk söweş sungatynyň türkmenistanly wekili Döwletjan Ýagşymyradow Bellatordaky ilkinji söweşini amerikaly Kori Andersona garşy geçirer. Bu tutluşyk 2021-nji ýylyň 9-njy aprelinde Bellator 256 ýaryşynyň çäginde bolar diýip, MMA Junkie habar berýär.

Ýarym agyr agram derejesinde çykyş edýän Döwletjan Ýagşymyradow (18-5) 2020-nji ýylyň dekabrynda Bellator promouşeni bilen şertnama baglaşdy. Bu şertnamada iki söweş göz öňünde tutulypdy.
Döwletjan özüniň soňky söweşini 2019-njy ýylyň dekabrynda ACA ligasynda geçirip, eminleriň karary bilen russiýaly Alekseý Butorini ýeňdi we ikinji gezek çempionlyk adyny gorady. Ildeşimiziň bassyr sekiz gezek bäri yzly-yzyna ýeňiş gazanyp gelýändigini bellemek gerek.
Döwletjanyň Bellatordaky ilkinji garşydaşy 31 ýaşly Kori Anderson 2013-nji ýyldan bäri professional derejede çykyş edip gelýär. Ol, esasanam, UFC-däki çykyşlary bilen, şeýle hem The Ultimate Fighter realiti-şounyň 19-njy möwsüminiň ýeňijisidigi bilen tanalýar.