Messi "Barselona" bilen şertnamasynyň aýan edilmegine gahar edip, klubdan gitmekçi bolýar

Messi "Barselona" bilen şertnamasynyň aýan edilmegine gahar edip, klubdan gitmekçi bolýar

"Barselonanyň" hüjümçisi Lionel Messi klub bilen şertnamasy baradaky maglumatlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdelerine aýan edilmegine gahar edip, klubdan gitmek isleýär. Oýunçy katalonlardan kimdir biriniň özüne dönüklik edendigine ynanýar diýip, Don Balon habar berýär.

Çeşmäniň habaryna görä, Messi muny görlüp-eşidilmedik ýagdaý diýip häsiýetlendirýär. Ol klubdan kimdir biriniň gizlin maglumat bolandygy üçin howpsuz ýerde saklanylmaly şertnamanyň jikme-jikliklerini metbugata aýdanyna gaharlanýar.
Mälim bolşy ýaly, Ispaniýanyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri Messiniň şertnamanyň dört ýylynda 555 mln ýewro aljakdygy baradaky maglumaty mälim etdiler. Möwsüm üçin 138 mln ýewro, mundan başga-da goşmaça bonuslar hem bar. 115 mln ýewrodan gowrak pul oňa şertnama baglaşandygy üçin tölendi. Tas 78 mln ýewro bolsa – wepalylyk üçin bonus.
Messiniň "Barselona" bilen şertnamasy 2021-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli hereket edýär. Geçen tomus argentinaly hüjümçi katalon klubundan gitmäge synanyşdy, emma soňra galmak kararyna geldi. Häzirki wagtda 33 ýaşly oýunçy üçin esasy dalaşgärler "Mançester Siti" we "PSŽ" hasaplanýar.