Uzak aralykdan işlemek saglyga ýaramaz täsir edip biler

Uzak aralykdan işlemek saglyga ýaramaz täsir edip biler

Uzak aralykdan işlenilende fiziki işjeňligiň ýetmezçiligi zerarly käbir keselleriň beterleşmek ähtimallygy bar. Az hereketlilik artykmaç agramyň döremegine getirýär. Immun ulgamynyň ýagdaýy hem ýaramazlaşýar, netijede dürli keseller bilen keselleme howpy ýüze çykýar. Bu barada solovei.info belleýär.

Uzak aralykdan işlemeli bolanda iş ýeriňi dogry saýlap almaly. Diwanda ýa-da krowatda oturyp, noutbukda işlemek kähalatlarda osteohondrozyň döremegine getirýär. Şonuň üçin ýygy-ýygydan hereket etmeli we myşsalary tonusda saklamaly. Öýde adamlar, köplenç, adatdakysyndan has köp işleýärler, bu bolsa, öz gezeginde, adam saglygyna täsirini ýetirýän dartgynlylygyň we stresiň ýüze çykmagyna getirýär.
Uzak aralykdan işläniňde yşyklandyryş dogry gurnalmaly. Ýagny, sanlaryň gowy görünmegi üçin ýagtylygyň çep tarapdan bolmagy zerurdyr. Mundan başga-da, kompýuterde işlenilende her ýarym sagatdan özüňe dynç bermeli. Beden sagdyn işlär ýaly az-kem gezmelemeli, suw içmeli.