Jeýms Bond hakyndaky film Nokia smartfonlary sebäpli yza süýşürildi

Jeýms Bond hakyndaky film Nokia smartfonlary sebäpli yza süýşürildi

Jeýms Bond hakyndaky filmleriň “Ölmegiň wagty däl” atly soňky bölüminiň režissýorlary premýerany ýene yza süýşürmeli boldular. Sebäbi Nokia brendiniň super içaly tehnikasynyň eýýäm könelendigi üçin esasy sahnalary gaýtadan düşürmeli bolar diýip, kp.ru habar berdi.

007 franşizasynyň hemaýatkär smartfonlarynyň we enjamlarynyň ýörite sanawy bar. Mahabat hökmünde olary filmiň içinde ulanmak, görkezip geçmek göz öňünde tutulýar. Finlýandiýaly tehnologiýa öndürijisi bolan Nokia hem hemaýatkärleriň biri bolup durýar. Baş gahryman filmde Nokia 8.3 5G smartfonyny ulanmalydy.
Fin kompaniýasynyň wekilleri iki ýyl töweregi gijikdirilenden soň, hödürlenen smartfon modelleriniň könelendigini aýtdy. Mahabat hyzmatdaşy tehnikany has aktual modeller bilen çalyşmak üçin öz markalarynyň önümlerinden peýdalanyp, sahnalary täzeden surata düşürmek isledi.
Filmiň goýberilişi 2019-njy ýylyň ýazyna meýilleşdirilipdi, ýöne režissýor bilen baglanyşykly ýüze çykan kynçylyklar sebäpli ol 2020-nji ýyla yza süýşürildi. Soňra koronawirus pandemiýasy premýeranyň ýene yza süýşmegine sebäp boldy. “The Sun” neşiriniň habaryna görä, onuň 2021-nji ýylyň oktýabr aýyna çenli yza süýşürilendigi belli boldy.
Ýeri gelende bellesek, filmiň premýerasy soňky iki ýylda üç gezek yza süýşürildi.