Indoneziýada ýer titremeleriň netijesinde aradan çykanlaryň sany 34-e ýetdi

Indoneziýada ýer titremeleriň netijesinde aradan çykanlaryň sany 34-e ýetdi

Penşenbe we anna günleri Indoneziýada bolup geçen ýer titremeleriniň pidalarynyň sany 34-e ýetdi. Bu barada anna güni Tebigy betbagtçylyklaryň zyýanlaryny ýok etmek boýunça agentlige salgylanyp, Agence France-Presse agentligi habar berýär.

Mundan öň, agentlik 8 adamyň aradan çykandygyny we takmynan 600 adamyň ejir çekendigini habar berýärdi. Indoneziýaly halasgärler Günbatar Sulawesi welaýatynyň Mamuju şäheriniň töwereklerinden ýene-de 8 adamyň jesedini tapdylar.
Meteorologiýa agentliginiň maglumatlaryna görä, täze ýerasty titremeler eýýäm hasaba alnanlaryndan güýçli bolan ýagdaýynda sunami howpy ýüze çykýar. Indoneziýaly meteorologlar eýýäm 25-den gowrak afterşoklary hasaba alandyklaryny aýtdylar. Detik portalynyň habar bermegine görä, Indoneziýanyň Prezidenti Joko Widodonyň görkezmesi bilen, tebigy betbagtçylyklardan ejir çeken Günbatar Sulawesi  welaýatyna durmuş meseleleri boýunça ministr Tri Rismaharini bardy.
Agence France-Presse ýerli halas ediş gulluklaryna salgylanyp, Mamuju şäherinde welaýatyň administratiw merkezindäki hassahananyň ýumrulan binasynyň astynda 10-dan gowrak adamyň bardygyny habar berdi.
Penşenbe we anna günleri Sulawesi adasynda 5,7 we 6,2 magnitudaly ýer titremeleri bolup geçdi, olardan soň 25 sany afterşok boldy. Günbatar Sulaweside 2 müň töweregi adam öýlerini taşlap gitmeli boldular. Tebigy betbagtçylyk 60-dan gowrak binany, şol sanda ýerli häkimiň edara binasyny we myhmanhanany ýumurdy. Ýerasty titremeler birnäçe opurylmalara hem getirdi.