Britaniýa dünýäniň koronawirus bilen kesellänleriň sany 3 milliondan geçen bäşinji ýurdy boldy

Britaniýa dünýäniň koronawirus bilen kesellänleriň sany 3 milliondan geçen bäşinji ýurdy boldy

Pandemiýa başlany bäri Beýik Britaniýada COVID-19-dan ýogalanlaryň sany 80 müň adamdan, kesellänleriň sany üç milliondan geçdi diýip, Birleşen Korollygyň saglygy goraýyş ministrligi habar berdi. Bu görkezijiler ýurduň hökümetiniň pandemiýanyň ilkinji tolkuny wagtynda, ýagny 2020-nji ýylyň ýazynda eden pessimistik çaklamalaryndan ýokarydyr diýip, RIA Nowosti habar berýär.

Saglygy goraýyş ministrliginiň maglumatlaryna görä, soňky bir günüň dowamynda Britaniýada koronawirus bilen kesellemegiň 59 937 ýagdaýy hasaba alyndy, 1 035 keselli ýogaldy.
Şeýlelikde, Beýik Britaniýa ABŞ-dan, Hindistandan, Braziliýadan we Russiýadan soň, dünýäde 3 million keselli belliginden geçen bäşinji ýurt boldy. Bir günde 50 müňden köp kesel ýagdaýy yzygider on ikinji gün hasaba alynýar. Soňky ýedi günüň içinde ýurtda ýüze çykarylan ýagdaýlar geçen ýedi günlük bilen deňeşdirilende 22% ýokarlandy.
Ýurtdaky kyn epidemiki ýagdaý, hünärmenleriň deslapky hasaplamalaryna görä, 70% ýokuşagan bolan koronawirusyň mutasiýa geçiren ştamy sebäpli güýçlenýär. Hökümet ýokanç bilen göreşmek üçin has berk çäreleri görmäge mejbur boldy we 4-nji ýanwarda üçünji karantiniň girizilendigini habar berdi.