2-nji ýanwar Türkmenistanda iş güni däl diýlip yglan edildi

2-nji ýanwar Türkmenistanda iş güni däl diýlip yglan edildi

Türkmenistanyň Prezidenti şu gün 2021-nji ýylyň 2-nji ýanwaryny iş güni däl diýip yglan etmek hakynda resminama gol çekdi.

ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, bu resminama «ýurdumyzyň ilatynyň Täze ýyl baýramyny dabaraly belläp geçmegi we oňat dynç almagy üçin oňaýly şertleri döretmek maksady bilen» kabul edildi. 
Eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralara, kärhanalara we guramalara bu resminamanyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek tabşyryldy.