Messi bir klubda uran gollarynyň sany boýunça Peläniň yzyndan ýetdi

Messi bir klubda uran gollarynyň sany boýunça Peläniň yzyndan ýetdi

"Barselonanyň" argentinaly hüjümçisi Lionel Messi bir klubuň düzüminde uran gollarynyň sany boýunça braziliýaly Pele bilen deňleşdi. Bu barada INTERFAX habar berýär.

Şenbe güni ol Ispaniýanyň çempionatyndaky oýunda "Walensiýanyň" derwezesine gol geçirdi, munuň özi Messiniň "Barselonanyň" düzüminde geçiren 643-nji pökgüsi boldy. Pele hem öz döwründe Braziliýanyň “Santos” kluby üçin şonça pökgi geçiripdi, bu görkeziji iň ýokary üstünlik bolupdy.
Messiniň şenbe güni geçiren goly barada aýdylanda bolsa, bu takyk urgy birinji ýarymyň esasy wagtyna goşulan minutlarda bolupdy. Şol bir wagtyň özünde ilki argentinaly hüjümçi 11 metrlik jerime urgusyny urup bilmedi, ýöne sähel salymdan soň pökgini kellesi bilen derwezä geçirmegi başardy.
Messi 2004-nji ýyldan bäri "Barselonanyň" düzüminde çykyş edip gelýär. Katalon kluby bilen ol 34 ýaryşda ýeňiji boldy, şeýle hem alty gezek “Altyn topuň” eýesi boldy.