Fransiýanyň prezidenti Makron koronawirus bilen keselledi

Fransiýanyň prezidenti Makron koronawirus bilen keselledi

Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Makron koronawirus üçin položitel barlag tabşyrdy, muny Ýeliseý köşgi tassyklaýar diýip, rbc.ru habar berýär.

Makron ilkinji alamatlar ýüze çykarylandan soň barlagdan geçirildi. Prezident ýedi gün üzňelikde saklanar, ýöne işini uzak aralykdan dowam etdirer.
Noýabr aýynyň ahyrynda Makron koronawirus sebäpli girizilen çäklendirmeleri tapgyrlaýyn aýyrmaga başlajakdygyny aýtdy. COVID-19 bilen bagly ýagdaý gowulaşsa, 15-nji dekabrdan “özüňi üzňelikde saklamak” režimini ýatyrmak hem-de kinoteatrlary, teatrlary we muzeýleri açmak meýilleşdirilipdi.
Ýöne ýurtdaky ýagdaý häkimiýetlere çäklendirmeleri aýyrmaga mümkinçilik bermedi. Fransiýada pandemiýanyň ikinji tolkunynyň ýokary derejesi noýabr aýynyň başyna düşdi, şonda ýurtda her gün 60 müň töweregi kesel ýagdaýy bellige alynýardy. Soňky birnäçe gün bäri bu sanlar 11-17 müň aralygynda üýtgäp durýar.
Fransiýada 2,41 million kesel ýagdaýy tassyklandy. Şol bir wagtyň özünde 180 müň adam sagaldy. Dünýä SARS-CoV-2 koronawirus ýaýrawynyň ikinji tolkuny bilen göreşmegini dowam etdirýär. Pandemiýa başlany bäri ýokanç kesel Ýer ýüzüniň 74,5 milliondan gowrak ýaşaýjysynda ýüze çykaryldy.