Türkmenistan GDA-nyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisiniň çözgütlerini berkitdi

Türkmenistan GDA-nyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisiniň çözgütlerini berkitdi

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, “Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň:
- 2021-nji ýyl üçin Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň çäklerinde Daşary işler ministrlikleriniň arasynda köp derejeli geňeşmeleriň Meýilnamasy hakynda Çözgüdine;
- Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 75 ýyllygy mynasybetli Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň baştutanlarynyň Bilelikdäki beýannamasynyň taslamasy hakynda Çözgüdine;
- Halkara maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek babatda hyzmatdaşlyk etmek barada Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň baştutanlarynyň Bilelikdäki beýannamasynyň taslamasy hakynda Çözgüdine;
- Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda 2022-nji ýyly Halk döredijiliginiň hem-de medeni mirasyň ýyly, 2023-nji ýyly –Milletara aragatnaşygyň dili hökmünde rus diliniň ýyly diýip yglan etmek hakynda Çözgüdine Türkmen tarapyndan gol çekmäge ygtyýar berildi.