ABŞ-da 17 ştat prezident saýlawlarynyň netijeleri boýunça Ýokary kazyýete ýüz tutdy

ABŞ-da 17 ştat prezident saýlawlarynyň netijeleri boýunça Ýokary kazyýete ýüz tutdy

ABŞ-da 17 ştatyň wekilleri Tehasyň baş prokurory Ken Pakstonyň dörän köp sanly hukuk bozulmalary sebäpli Jo Baýdeniň ýeňiş gazanan dört ştatynda saýlaw netijeleriniň ýatyrylmagyny haýyş edip, ozal ýurduň Ýokary kazyýetine beren ýüz tutmasyny goldadylar. Bu barada "Reuters" gullugy habar berdi.

Olar - Alabama, Arkanzas, Günbatar Wirjiniýa, Indiana, Kanzas, Luiziana, Missisipi, Missuri, Montana, Nebraska, Oklahoma, Demirgazyk Dakota, Tennessi, Florida, Günorta Dakota, Günorta Karolina hem-de Ýuta ştatlary. Amerikanyň hukuk ulgamynda bular kazyýet işine gatnaşmaýan daşarky gyzyklanýan taraplar we toparlar hasaplanýar hem-de olar kazyýet işi baradaky pikirlerini kaza berip bilýärler.
Tehasyň baş prokurory ozal ABŞ-nyň Ýokary kazyýetinde Jorjiýa, Miçigan, Pensilwaniýa we Wiskonsin ştatlaryna garşy kazyýet işini açypdy. Ol bu ştatlarda býulletenleri, şol sanda poçta arkaly iberilenleri işlemek düzgünleriniň saklanylmandygyna ynanýar. Şunuň bilen baglylykda, bu ştatlardaky saýlawlaryň netijesi nädogry diýlip yglan edilmeli.
ABŞ-da saýlawlar 3-nji noýabrda geçirildi. Amerikanyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň çaklamalaryna görä, Baýden saýlawçylar kollegiýasynyň 270-den gowrak agzasynyň goldawyna eýe, olaryň sesleri respublikan Donald Trumpdan üstün çykmak üçin ýeterlik. ABŞ-nyň administrasiýasynyň degişli umumy işler bölümi Baýdeni saýlanan prezident hökmünde ykrar etdi we indiki Amerikan lideriniň ýakyn wagtda işe girişmeginiň çäginde kazyýet işlerini kabul etmek we geçirmek üçin zerur býujet serişdeleri bilen üpjün etmäge taýýardygyny ýazmaça habar berdi. Muňa garamazdan, Tramp ýeňlişini boýun almady we sesleri gaýtadan sanamak talaby bilen kazyýete ýüz tutmak niýetini yglan etdi, sebäbi ol saýlawlarda demokratlar tarapyndan köp sanly hukuk bozulmalaryna ýol berildi diýip hasap edýär.