«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby azerbaýjan dilinde neşir edildi

«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi»  kitaby azerbaýjan dilinde neşir edildi

«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabyň azerbaýjan dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy 8-nji dekabrda, Türkmenistanyň baky Bitaraplyk derejesiniň şanly 25 ýyllyk baýramçylygynyň çäklerinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirildi.

Tanyşdyrylyş dabarasyna Türkmenistanyň gazet-žurnallarynyň baş redaktorlary, ýerli ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, professor-mugallymlary hem-de talyplary, Türkmenistanda işleýän diplomatik missiýalaryň we halkara guramalaryň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri, şeýle-de türkmen köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Mundan başga-da, bu çärä sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Azerbaýjanyň ylmy we döredijilik intelligensiýasynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Täze neşir şeýle-de, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramçylygynyň öňüsyrasynda azerbaýjan dilini öwrenýän giň jemgyýetçilige özboluşly sowgat boldy.