Hyrat we Mazary-Şarif şäherlerindäki konsullyklar Baş konsullyga öwrüler

Hyrat we Mazary-Şarif şäherlerindäki konsullyklar Baş konsullyga öwrüler

Türkmenistanyň Owganystan Yslam Respublikasynyň Hyrat we Mazary-Şarif şäherlerindäki konsullyklary Türkmenistanyň Owganystan Yslam Respublikasyndaky Baş konsullygyna öwrüler. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Daşary işler ministrligine Adalat ministrligi bilen bilelikde Karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri bir aý möhletde taýýarlamak hem-de Ministrler Kabinetine bermek tabşyryldy.
Karar 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan herekete girýär.