Ukrainanyň Prezidenti Zelenskiý koronawirus bilen keselledi

Ukrainanyň Prezidenti Zelenskiý koronawirus bilen keselledi

Ukrainanyň Prezidenti Wladimir Zelenskiniň koronawirus üçin tabşyran synagy položitel bolup çykdy. Şeýle-de bolsa, Prezident resmi Telegram kanalynda özüni gowy duýýandygyny aýtdy diýip, TASS habar berýär.

"Dünýäde COVID-19 howpy abanmaýan bagty getiren ýok. Ähli öňüni alyş çärelerine garamazdan, meniň tabşyran synagym hem položitel çykdy. Özümi duýşum gowy. Köpçülikden üzňeleşjekdigime we işlemegimi dowam etdirjegime söz berýärin" -diýip, ukrain lideri belledi. Şeýle hem ol häzir 37.5 temperaturasynyň bardygyny sözüniň üstüne goşdy.

Prezidentiň administrasiýasynda kesgitlenilişi ýaly, Zelenskiý öz wezipelerini uzak aralykdan ýerine ýetirer. Döwlet Baştutany Telegram kanalynda edaranyň başlygynyň, onuň orunbasarlarynyň we beýleki işgärleriniň hem koronawirus üçin yzygiderli synag tabşyrýandygyny habar berdi. Zelenskiniň edarasynyň başlygynyň orunbasarlaryndan biri, ozal koronawirus diagnozy bolan Ýuliýa Kowaliw "eýýäm negatiw synag netijesini aldy we karantin çäklendirmelerine laýyklykda, adaty režimde işleýär" - diýip, administrasiýa belleýär.
Şeýle hem ukrain metbugaty ýurduň maliýe ministri Sergeý Marçenkonyň koronawirus bilen keselländigini habar berdi. Ýöne bu barada entek resmi mälim edilmedi.
Duşenbe günündäki maglumatlara görä, ukrain lukmanlary günde 8,687 wirus ýokuşma hadysasyny ýüze çykardylar. Pandemiýa başlany bäri ýurtda 469.018 adama koronawirus ýokuşdy, olardan 209,143 adam sagaldy, 8565 adam aradan çykdy.