Türkmen daýhanlary zähmet üstünlikleri barada habar berdiler

Türkmen daýhanlary zähmet üstünlikleri barada habar berdiler

Düýn, Hasyl toýunyň giňden bellenilen gününde Gurbanguly Berdimuhamedow baýramçylyk wideomaslahatyny geçirdi. Onda döwlet Baştutany Ahal, Balkan, Lebap, Mary we Daşoguz welaýatlarynyň häkimlerinden ýurdumyzyň ekerançylarynyň pagta taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamalarynyň üstünlikli ýerine ýetirilendigi barada hasabatlary kabul etdi.

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda merdana daýhanlarymyz Watan harmanyna «ak altynyň» 1 million 250 müň tonnadan gowragyny tabşyrdylar.
Döwlet Baştutany dabaraly çärä gatnaşyjylara ýüzlenip, edermen daýhanlary, mähriban watandaşlarymyzy her ýylyň noýabr aýynyň ikinji ýekşenbesinde giňden bellenilýän Hasyl toýy bilen tüýs ýürekden gutlady.

«Edermen daýhanlarymyza geljekde hem halal zähmeti bilen baýamak, çekýän zähmetiniň hözirini görüp, bagtyýar durmuşda ýaşamak üçin ýurdumyzda ähli mümkinçilikler dörediler» diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.