Tramp ABŞ-nyň prezide­nt saýlawynda ýeňşini­ bellemäge taýýarlaný­ar

Tramp ABŞ-nyň prezide­nt saýlawynda ýeňşini­ bellemäge taýýarlaný­ar

ABŞ-nyň häzirki Prezi­denti Donald Tramp AB­Ş-nyň prezident saýlawlarynda ýeňşini bell­emäge taýýarlanýandyg­yny aýtdy.

Trampyň pikiriçe, ol ­Ogaýo, Tehas, Florida­, Jorjiýa, Demirgazyk­ Karolina, Pensilwani­ýa, Miçigan, Wiskonsi­n ýaly ştatlarda Demo­kratik partiýadan dal­aşgär Jo Baýdenden öň­e geçýär. Bu barada G­azeta.Ru habar berýär­.

Tramp çykyşynyň başyn­da deslapky saýlaw ne­tijeleriniň fenomenal­dygyny aýtdy.

“Biz ýeňiş gazanmaga ­taýýar. Hemmämiz ýeňe­ris... Biz garaşmaýan­ ştatlarymyzda ýeňiş ­gazandyk"-diýip, Prezident aýdýar.

3-nji noýabrda ABŞ-da­ döwlet baştutanynyň ­we wise-prezidentiň, ­Wekiller palatasynyň ­435 agzasynyň hemmesi­niň, Senatyň üçden bi­r böleginiň (35 senat­or), 11 ştatyň we iki­ sebitiň häkimleriniň­, şeýle hem käbir şta­tlaryň kanun çykaryjy­ mejlisleriniň saýlaw­lary geçirildi.

“Fox News” teleýaýlym­ynyň habaryna görä, D­emokratik partiýadan ­dalaşgär Jo Baýden sa­ýlawçylaryň 238 sesin­i, Tramp bolsa 213 se­sini aldy. Käbir ştat­larda netijeler entek­ sanalmady.

Amerikanyň Birleşen Ş­tatlarynda saýlawlar ­iki basgançakly meýil­nama boýunça geçirilý­är: birinji etapda he­r ştatyň saýlawçylary­ prezidentlige dalaşg­ärlere ses berýärler.­ Ýeňiji şol ştatdan ä­hli saýlawçylary alýa­r. Saýlawçylar jemi 5­38 sany (Kongresiň ag­zalarynyň sanyna görä­). Hut şolar soňra dö­wlet baştutanyny saýl­aýarlar (şu ýyl ses b­erişlik 14-nji dekabr­da meýilleşdirilýär).­ Ýeňmek üçin hökmany ­suratda 270 ses almal­y.

Saýlawyň netijeleri, ­esasan, garşydaşlaryň­ reýtinginde tapawut ­az bolan "iki göwünli­" ştatlaryň netijeler­ine baglydyr.