FIDE koronawirus sebäpli "hereketsiz" küştçüleriň reýtingini "doňdurar"

FIDE koronawirus sebäpli "hereketsiz" küştçüleriň reýtingini "doňdurar"

Halkara küşt federasiýasy (FIDE) koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly hem-de ýaryşlaryň geçirilip bilinmezligi sebäpli, "hereketsiz" küştçüleriň reýtingini iki ýyllyk "doňdurar". Bu barada m.sports.ru habar berýär.

“COVID-19 pandemiýasy başlany bäri, FIDE-niň reýting ýaryşlaryny ýeterlik mukdarda geçirmek mümkin däl. Şuny göz öňünde tutup, adaty ýagdaýda ýaryşlary sypdyrmajak küştçüleriň köpüsiniň ýaryşlara gatnaşyp bilmezligi we şonuň üçin hem hereketsiz hasaplanmagy ähtimal.
FIDE-niň Geňeşi bu meselä garady we kwalifikasiýa komissiýasynyň teklibi bilen, 2020-nji ýylyň noýabr aýyndan başlap, hereketsizligiň möhleti indiki habara çenli 12 aýdan 24 aýa çenli uzaldyldy.
Bäsdeşlik işjeňligi pandemiýadan öňki derejä gaýdyp gelende, bu düzedişler ýatyrylar"-diýlip, FIDE-niň web saýtynda aýdylýar.