Türkiýäniň günbataryndaky ýer titreme weýrançylyga getirdi

Türkiýäniň günbataryndaky ýer titreme weýrançylyga getirdi

Türkiýäniň günbatar kenarynda 6,6 bal ululykda güýçli ýer titremesi boldy diýip, Anadolu agentligi Adatdan daşary ýagdaýlar we betbagtçylyklar boýunça edara (AFAD) salgylanmak bilen habar berýär. Muny rbc.ru ýetirýär.

Ýer titremesinden soň hem 4,1-den 4,8 bala çenli ululykda birnäçe ýer sarsgynlary hasaba alyndy.
Ýer titremesi Izmir welaýatynda öýleriň ýumrulmagyna we zaýalanmagyna getirdi, Bornowa we Baýrakly etraplary güýçli zyýan çekdi. Izmir şäher häkimliginiň başlygy Tunça Soýeriň aýtmagyna görä, azyndan 20 bina weýran boldy. Halasgärler 28 adamyň ýogalandygyny we 885 adamyň zyýan çekendigini habar berdiler.
Bu tebigy hadysa günbatar kenarýakadaky Seferihisar şäherinde kiçiräk sunaminiň döremegine hem sebäp boldy. Köçeleri 1 m ýokary galan suw basdy.
Aýdynda, Muglada, Manisada, Denizlide, Çanakkalede we beýleki ýakyn welaýatlarda hem ýer sarsgynlary duýuldy.
Ýer titremesiniň ululygyny 7,0 bal diýip çaklaýan ABŞ-nyň Geologik gullugynyň (USGS) maglumatlary boýunça, ýer sarsgynynyň merkezi ojagy Egeý deňzinde 10 km çuňlukda ýerleşýär. Şeýle tebigy hadysa Gresiýada hem hasaba alyndy, ýerli seýsmologlar onuň ululygyny 6,9 bal diýip çakladylar. Onuň netijesinde 12 adamyň ýogalandygy, 400-den gowrak adamyň zyýan çekendigi habar berildi.