Türkmenistan ýurda girip-çykmagyň we halkara ulag gatnawlarynyň çäklendirmeleriniň möhletini uzaltdy

Türkmenistan ýurda girip-çykmagyň we halkara ulag gatnawlarynyň çäklendirmeleriniň möhletini uzaltdy

Türkmenistan ýurduň raýatlary, daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar tarapyndan döwlet serhedinden geçmegiň wagtlaýyn çäklendirmelerini, şeýle hem aýratyn kabul edilen çözgütlerden başga ýagdaýlarda halkara howa, deňiz, demir ýol we awtoulag ýoly boýunça aragatnaşygyň çäklendirilmegini 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli uzaltdy diýip ORIENT agentligi habar berýär.

Bu çäreler ýurda ýiti ýokanç keselleriň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen görüldi. Şol bir wagtyň özünde, jemgyýetçilik hyzmatlary pudagynda dellekhanalaryň we tikinçilik atelýeleriniň ähmiýeti göz öňünde tutulyp, bu desgalara berlen iş rugsady 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli uzaldyldy. Dellekhanalar we tikinçilik atelýeleri häzirki sanitariýa we arassaçylyk düzgünlerini berk berjaý etmek bilen, sagat 09:00-dan 20:00-a çenli iş tertibinde işläp bilerler.