Howa menzilinde we uçarda koronawirusdan nähili goranmaly

Howa menzilinde we uçarda koronawirusdan nähili goranmaly

ABŞ-nyň Ulag howpsuzlygy edarasy (TSA) howa menzilinde we uçarda koronawirusdan nähili goranyp boljakdygyny aýtdy diýip, “Express” neşiri ýazýar. Muny ren.tv ýetirýär.

Ilkinji talap mümkin bolan ýerde (meselem, barlag-geçiriş nokadynda) sosial araçägi berjaý etmekden ybarat. Adamlaryň arasyndaky uzaklyk 183 santimetr töweregi bolmaly. Hünärmenler syýahatyň dowamynda örtügi dakynmagyň zerurdygyny hem ýatladýarlar.
Şeýle-de, uçuşdan öňki barlagda üstki eşikler üçin berilýän gaplardan hem ägä bolmak gerek, sebäbi köplenç, olar hapa bolýarlar. 2016-njy ýylda Nottingem uniwersiteti bilen Finlýandiýanyň Milli saglygy goraýyş we sosial üpjünçiligi instituty howa menzilinde iň hapa ýeriň nirededigini anyklamak üçin barlag geçirdiler. Netijede, iň hapa ýer şol ýatlanylan gaplar boldy. Barlagçylar olaryň deň ýarysynda diýen ýaly dümewiň we beýleki keselleriň wiruslaryny ýüze çykardylar.
Munuň sebäbi ýolagçylaryň şol gaplara köp sanly hapa zatlary hem yzygiderli goýýandygy bilen baglydyr. Şonuň üçin barlag nokadynda goşlar ýokançly bolup biljek ýerler bilen galtaşmaz ýaly, olary el goşlarynda ýerleşdirmek maslahat berilýär. Hünärmenler arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmegiň, meselem, elleri yzygiderli, şol sanda barlag işinden öň we soň ýuwmagyň zerurdygyny hem belleýärler. Munuň üçin dezinfeksiýa serişdelerini ulanmak ýerliklidir.
Ýola çykjaklar uçuşdan öňki çärelere hem has köp wagt aýyrmagy göz öňünde tutsalar gowy, çünki koronawirus pandemiýasy işgärleriň düzüm sanawyna täsirini ýetirdi we howa menzillerinde ähli barlaglar adaty ýagdaýyndan biraz uzaga çekýär.