«John Deere-den» satyn alynmagy teklip edilýän oba hojalyk tehnikalarynyň sanawy taýýarlanyldy

«John Deere-den» satyn alynmagy teklip edilýän oba hojalyk tehnikalarynyň sanawy taýýarlanyldy

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde wise-premýer G.Müşşikow gözegçilik edýän düzümlerinde işleriň ýagdaýy, obasenagat toplumynda telekeçiligiň ornuny artdyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

2019-njy ýylda birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen «John Deere Walldorf Gmbh & Co.KG» kompaniýasynyň arasynda gol çekilen Özara düşünişmek hakynda strategik ylalaşyga hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň şu ýylyň 31-nji ýanwarynda gol çeken Kararyna laýyklykda, ady agzalan kompaniýadan 107 sany fiziki taraplar üçin oba hojalyk tehnikalarynyň we enjamlarynyň birinji tapgyryny karz serişdeleriniň hasabyna satyn almaga ygtyýar berildi.
Bu tehnikalaryň bir bölegi ýurdumyza gelip gowuşdy, galan bölegini şu ýylyň ahyryna çenli we käbir tehnikalary geljek ýylyň aprel aýyna çenli getirmek meýilleşdirilýär.
Ýeňillikli şertlerde döwrebap tehnikalaryň satyn alynmagy oba hojalygy bilen meşgullanýan hususy taraplaryň tehniki üpjünçiligini gowulandyrmaga we agrotehniki talaplara laýyklykda, ekin dolanyşygyny alyp barmaga uly mümkinçilikleri berýär.
Strategik ylalaşyga laýyklykda, Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan «John Deere» kompaniýasynyň üpjün etmeginde hususy taraplar üçin satyn alynmagy teklip edilýän traktorlaryň hem-de beýleki oba hojalyk tehnikalarynyň we enjamlarynyň sanawy taýýarlanyldy.