Türkmenistanyň gözegçilik-geçiriş ýerlerinde has güýçlendirilen gözegçilik görnüşleri giriziler

Türkmenistanyň gözegçilik-geçiriş ýerlerinde has güýçlendirilen gözegçilik görnüşleri giriziler

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Döwlet serhediniň üstünden geçilýän gözegçilik-geçiriş ýerlerinde ilatyň saglygyna köpçülikleýin zyýan ýetirip biljek islendik hadysalar ýüze çykan ýagdaýynda, gözegçiligiň aýratyn we has güýçlendirilen goşmaça görnüşlerini geçirmegiň Tertibini tassyklady.

Degişli Karara döwlet Baştutany Hökümet mejlisiniň barşynda gol çekdi.
Bu resminamada Türkmenistanyň Döwlet serhediniň gözegçilik-geçiriş ýerlerinde gözegçiligiň aýratyn we has güýçlendirilen goşmaça görnüşleri göz öňünde tutulyp, awtomobil we demirýol ulaglarynda zyýansyzlandyryş –dezinfeksiýa işleriniň hem-de ulaglaryň ähli görnüşlerinde getirilýän karantina degişli önümlerde geçirilýän ilkinji barlaglaryň netijesine laýyklykda, mör-möjeklere garşy zyýansyzlandyryş – fumigasiýa işleriniň geçirilmegi düzgünleşdirilýär.
Degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary şu Tertibiň ýerine ýetirilmegini üpjün eder.
Bu resminama Türkmenistanyň Prezidentiniň “Saglyk” döwlet maksatnamasynda ilatyň saglygyny goramak, ýurdumyzyň çägini arassaçylyk taýdan goramak we howply ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça çäreleri güýçlendirmek hem-de “Türkmenistanyň Döwlet serhedi hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunynyň 221-nji maddasyny ýerine ýetirmek maksady bilen kabul edildi.