Pandemiýa döwründe ulaglaryň baglanyşyklylygyny pugtalandyrmak meseleleri maslahatlaşyldy

Pandemiýa döwründe ulaglaryň baglanyşyklylygyny pugtalandyrmak meseleleri maslahatlaşyldy

Düýn göni wideoaragatnaşyk arkaly «COVID-19 pandemiýasy döwründe SPEKA sebitinde we onuň çäginden daşarda ulaglaryň baglanyşyklylygynyň pugtalandyrylmagy» atly sebitleýin dialog geçirildi. Bu çäre Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan Birleşen Milletler Guramasy, onuň sebitleýin komissiýalary we ýöriteleşdirilen degişli edaralary bilen ýakyn hyzmatdaşlykda guraldy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugy habar berdi.

Foruma BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary hanym Fekitamoeloa Utoikamanu, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň Ýerine ýetiriji sekretary hanym Olga Algaýerowa, BMG-niň Aziýa we Ýuwaş umman sebitleri boýunça Ykdysady we durmuş meseleleri boýunça komissiýasynyň (EСKATO), BMG-niň Ösüş maksatlarynda işleri utgaşdyrmak boýunça Müdirliginiň ýolbaşçylary we jogapkär wekilleri, şeýle hem Owganystan Yslam Respublikasynyň jemgyýetçilik işleri ministri, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň ulag ministrleriniň orunbasarlary gatnaşdylar.
Halkara guramalaryň bu ugurda işleýän hünärmenleriniň we bilermenleriniň gatnaşmagynda geçirilen onlaýn duşuşygyň barşynda koronawirus pandemiýasy döwründe ulag we kommunikasiýa ulgamynda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ileri tutulýan meselelerine garaldy. Merkezi Aziýanyň we oňa ýanaşyk sebitleriň döwletleriniň ykdysady ulgamlarynyň häzirki wagtda täze görnüşli ýokanjyň ýaýramagynyň netijesinde dünýä ykdysadyýetinde emele gelen çylşyrymly ýagdaýa uýgunlaşmagynyň ýiti zerurlygy bu meseläniň möhümligini we ähmiýetini artdyrýar.
Şunuň bilen baglylykda, halkara ulag geçelgeleriniň netijeli hereketini ýokarlandyrmak, ulag-kommunikasiýa ulgamlarynyň emele getirilmegine we ösdürilmegine gatnaşýan döwlet edaralarynyň we kompaniýalaryň hereketlerini işjeňleşdirmek meselelerinde halkara tagallalaryň utgaşdyrylmagynyň aýratyn ähmiýeti nygtaldy. Häzirki döwrüň aýratynlyklary nazarda tutulyp, ulag düzümleriniň adatdan daşary ýagdaýlarda işlemegini üpjün edýän täze halkara-hukuk gurallarynyň işlenilip düzülmeginiň zerurlygyna üns çekildi.
Wideoforuma gatnaşyjylar duşuşygyň gün tertibine girizilen meseleleri çözmek maksady bilen, özara gatnaşyklary ösdürmek boýunça pikir alyşdylar hem-de anyk teklipler bilen çykyş etdiler.
Sebit gepleşikleriniň barşynda gatnaşyjy ýurtlaryň we BMG-niň ýöriteleşdirilen düzümleriniň netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek meýli tassyklanyldy. Onuň netijeleri boýunça ylalaşykly jemleýji resminama kabul edildi.