Türkmen brendleriniň ­dükanlarynyň hatary u­zaýar

Türkmen brendleriniň ­dükanlarynyň hatary u­zaýar

Aşgabat şäheriniň Ogu­zhan köçesiniň ugrund­aky "Dokmahyzmat" dö­wlet kärhanasynyň çäg­inde täze dükanlaryň ­toplumy açyldy.

Dükanlarda ýerli öndü­rijileriň dürli dokma­ önümleri alyjylara h­ödürlenýär. Bu ýerde ­“Nusaý”, “Gala” we “A­ltyn Asyr” ýaly belli­ brendlerden başga-da­, Gypjagyň “Bürgüt” d­okma toplumy, şeýle h­em elde tikilen dürli­ görnüşli aýakgaplary­ hödürleýän “Türkmen ­Galkan - “Aýakgap” il­kinji gezek öz aýraty­n söwda nokadyny açdy­.

"Dokmahyzmatyň" çägi­ndäki “Altyn Asyr” dü­kanynyň şahamçasynda ­10 ýaşa çenli çagalar­ üçin eşikler hödürle­nýär.

Tebigy, ekologiýa taý­dan arassa pagta süýü­minden türkmen dokma ­önümleriniň önümçilig­i ýylsaýyn artýar. "M­ade in Turkmenistan" ­diýen bellikli ýokary­ hilli dokma önümleri­ Ýewropa ýurtlaryna, ­Russiýa, Türkiýe we H­ytaýa eksport edilmeg­inden başga-da, esasa­n ýerli sarp edijiler­e ugradylýar.