Irden oýananyňdan soň haýsy endigi ýerine ýetirmek howply bolup biler?

Irden oýananyňdan soň haýsy endigi ýerine ýetirmek howply bolup biler?

Lukmanlar oýananyňdan soň göni ýorgan-düşegi düzetmeli däldigini aýdýarlar. Olaryň pikiriçe, bu adamlaryň iň zyýanly endikleriniň biri. Bu barada live24.ru habar berýär.

Adamlaryň köpüsi ýaňy ukudan oýanandygyna garamazdan, birnäçe adaty işleri ýerine ýetirýärler: gerinýärler, ýorgan-düşegi düzedýärler we suwa düşmäge girýärler. Lukmanlar şu endiklerden biriniň saglyk üçin ýaramaz täsire eýe bolup biljekdigini duýdurýarlar.
Nemes lukmanlary barlag geçirdiler. we ýatan adamyň ýaňy turan ýeriniň birnäçe wagt ýyly we çyg bolup durýandygyny anykladylar. Haçan-da ýatylan ýer ýyly ýorgan, ýapynja ýa-da örtgi bilen ýapylanda, miteleriň-bitleriň we beýleki kesel dörediji mikroorganizmleriň köpelmegi üçin örän gowy şert döreýär. Hünärmenler şeýle düşegiň allergiýaly adamlar üçin howply bolup biljekdigini aýdýarlar. Ýöne sagdyn adamlar üçin hem şeýle “miteleriň we bakteriýalaryň merkezinde” bolmak, olaryň saglygy üçin zyýanly bolup biler.
Iň gowusy, irden ýorgan-düşegi biraz wagt ýygnaman goýmaly. Hünärmenler onuň gowy ýelejiredilmegi üçin ýatylýan jaýda penjireleri açmagy maslahat berýärler.