Türk kompaniýasy TNGIZT-de 2 sany täze gazturbinany gurar we elektrik bekediniň durkuny täzelär

Türk kompaniýasy TNGIZT-de 2 sany täze gazturbinany gurar we elektrik bekediniň durkuny täzelär

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy 2 sany täze gazturbinany gurmak we elektrik bekediniň durkuny täzelemek barada Türkiýe Respublikasynyň “Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.” kompaniýasy bilen desgany 18 aýyň dowamynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak şertinde öz serişdeleriniň hasabyna şertnama baglaşar.

Munuň üçin TNGIZT-e degişli ygtyýar berýän Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi. Bellenilişi ýaly, resminama Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem tehnologik desgalary abat saklamak, olary bökdençsiz işletmek maksady bilen kabul edildi.