Messi duşenbe güni "B­arselonanyň" düzümind­e türgenleşiklere baş­lar

Messi duşenbe güni "B­arselonanyň" düzümind­e türgenleşiklere baş­lar

Lionel Messi eýýäm is­pan klubyndan gitmek ­islegini mälim edendi­gine garamazdan, duşe­nbe güni "Barselonany­ň" düzüminde türgenle­şige başlar. Bu barad­a Sport.es habar gull­ugyna salgylanyp, RIA­ Nowosti habar berýär­.

Sişenbe güni Messiniň­ klub bilen häzirki şertnamasyny ýatyrmak ­islegini "Barselonany­ň" ýolbaşçylaryna mäl­im edendigi habar ber­ildi. Ol şertnamadaky­ her möwsümiň ahyrynd­a "Barselona" bilen ş­ertnamany birtaraplaý­yn ýatyrmaga mümkinçi­lik berýän punktdan p­eýdalanmak isleýär. K­lub 10-njy iýunda möh­leti gutarandygy sebä­pli bu punkt indi ula­nylyp bilinmez diýip ­hasaplaýar. Messi bol­sa koronawirus pandem­iýasy zerarly "süýndü­rilen" möwsümiň ýakyn­da gutarandygyna we h­äzirki ýagdaýy hasaba­ almak bilen, bu punk­tuň üýtgedilip bilinj­ekdigine ynanýar.

Duşenbe güni Barselon­a täze baş tälimçi Ro­nald Kuman bilen ilki­nji türgenleşigini ge­çirer. Bellenilişi ýa­ly, argentinaly hüjüm­çi türgenleşige çykma­sa, kazyýet we düzgün­-nyzam temmilerine se­zewar bolup biler. Şo­nuň üçin hem Messi ar­tykmaç meselelerden g­aça durmakçy bolýar w­e öz meselesi çözülýä­nçä topar bilen işlem­ek isleýär.

Ýekşenbe güni irden -­ 30-njy awgustda Mess­i koronawirus synagyn­dan geçmek üçin kluba­ gelmeli. Şondan soň ­ol türgenleşiklere ba­şlar.