Messi özüni koronawirusdan goramagyň ugruny tapdy

Messi özüni koronawirusdan goramagyň ugruny tapdy

Barselonanyň we Argentinanyň hüjümçisi Lionel Messi koronawirusdan «goranmagyň» ýoluny tapdy. Ol koronawirusa garşy ýörite düşekçede ýatýar diýip, Mundo Deportivo salgylanyp, sports.ru habar berýär.

Dört sagadyň dowamynda islendik wirusy ýok edýän düşekçäniň matasynda nanobölejikleriň bardygy bellenilýär. Bu düşekçede koronawirus ýokançlygyndan goranmagyň ähtimallygy 99,84%-e deňdir.
Mundan başga-da, şeýle düşekleriň, modeline baglylykda, başga funksiýalary hem bar. Olardan, esasan hem, futbolçy üçin möhüm bolan aýaklar üçin wibro-owkalama ulgamyny bellemek bolar.
Messiniň öz öýüne koronawirusa garşy düşekleri satyn alanyna hoşal bolandygy bellenilýär.