Türkmenistanyň Prezidenti Hindistanyň ýolbaşçylaryna awiaheläkçiligiň pidalary zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistanyň ýolbaşçylaryna awiaheläkçiligiň pidalary zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Rama Natha Kowinda we ýurduň Premýer-ministri Narendra Modä Kerala ştatynyň Kožikode şäheriniň Halkara howa menzilinde ýolagçy uçarynyň heläkçilige uçramagy we bu heläkçiligiň köp sanly adam pidalaryna getirmegi zerarly gynanç hatyny iberdi.

Hormatly Prezidentimiz şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna çuňňur gynanjyny we medet beriji sözlerini beýan etdi.
«Air India Express» awiakompaniýasynyň Boeing-737 uçary 7-nji awgustda Dubaýdan (BAE) Kožikode şäherine uçupdy. Awiagatnaw koronawirus pandemiýasy döwründe daşary ýurtlardan Hindistanyň raýatlaryny dolap getirmek boýunça maksatnamanyň çäklerinde amala aşyrylýardy. Çylşyrymly howa şertleri zerarly uçar iki gezek gonmaga synanyşdy. Gonan wagty uçar uçuş-gonuş zolagynyň daşyna çykyp gitdi we iki bölege bölündi. NDTV-niň maglumatlaryna görä, uçarda 184 sany ýolagçy (şol sanda, 10 sany çaga), 2 sany uçarman we ýene-de dört sany ekipažyň agzasy bardy.
Soňky maglumatlara görä, heläkçilik netijesinde 18 adam, şol sanda 2 sany uçarman aradan çykdy. 149 adam hassahanada ýatyr, şolaryň 22-si agyr ýaralandy.