Bill Geýts koronawirus pandemiýasynyň tamamlanjak möhletini çaklady

Bill Geýts koronawirus pandemiýasynyň tamamlanjak möhletini çaklady

Microsoft kompaniýasyny esaslandyryjy Bill Geýts koronawirus pandemiýasynyň tamamlanjak möhletini çaklady. Ol bu ýagdaý uzakda däl diýip hasaplaýar. Geýts “Wired” neşiriniň žurnalistleri bilen söhbetdeş boldy. Ol COVID-19-y anyklamakda, terapiýada we wirusa garşy sanjymy taýýarlamakda öňegidişligiň bardygyny aýdýar. Bu barada ferra.ru habar berýär.

“Bu maňa dünýäniň «baý» toparynyň pandemiýadan 2021-nji ýylyň ahyryna çenli, tutuş dünýäniň bolsa, umuman, 2022-nji ýylyň ahyryna çenli dynar diýip pikir etmäge mejbur edýär” – diýip, Geýts belleýär. Şeýle tapawudy ol, ilkinji nobatda, sanjymlaryň arzan we tutuş dünýä üçin önümçiliginiň hem-de gerimini giňeltmegiň kyndygy sebäpli ýaýradylmasynyň ýeňil bolmajakdygy bilen düşündirýär. Sanjymyň, hakykatdan hem, häzirki maglumatlar boýunça, keseliň öňüni almaga kömek edýändigine garamazdan, şonuň bilen bagly ýene-de birnäçe soraglar çözülmän galýar: gorag näçe wagt dowam eder, ol garry adamlar üçin nähili derejede täsirli we goşmaça nähili täsirler bolup biler diýip, Geýts aýdýar.

Şeýle-de, Geýts käbir ýurtlarda gözegçilik ediji döwlet edaralary tarapyndan doly derejede barlagdan we makullamak işinden geçmedik koronawirusa garşy sanjymyň adamlara goýberiljekdigini hem belledi. Onuň pikiriçe, hakykatda sanjymyň howpsuz bolmadyk ýa-da netijesiz görnüşi makullanylyp bilner.

“Hytaý we Russiýa ynamly öňe barýarlar. Men dünýäniň haýsydyr bir ýerinde doly derejede barlagdan geçmän näsaglara goýberiljek sanjymyň boljakdygyna ynanýaryn. Bize goşmaça täsirleri öwrenmek üçin hiç zada, synaglaryň üçünji tapgyryna-da garamazdan, ýene-de üç ýa-da dört aý gerek” – diýip, Geýts belleýär.