«Türkmenaragatnaşyk» agentligi «.tm» zolagynda domen almagyň täze Tertibini tassyklady

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi «.tm» zolagynda domen almagyň täze Tertibini tassyklady

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi «.tm» domen atlaryny we saýtlary hasaba almagyň täze Tertibini tassyklady. Täze Tertibe laýyklykda, «Milli utgaşdyryjy domen merkezi» hojalyk jemgyýeti, «net.tm», «mil.tm» we «co.tm» milli domen atlaryny hasaba alyp başlar. Bu barada Arzuw NEWS habar berýär.

Agentligiň täze resminamasyna laýyklykda, "net.tm" domeni internet hyzmatyny üpjün edijiler we IT kompaniýalary ýaly aragatnaşyk guramalarynyň, "mil.tm" domen ady harby we hukuk goraýjy edaralaryň, "co.tm ”milli domeni hökümete degişli bolmadyk we söwda bilen meşgullanmaýan edaralaryň domen atlaryny hasaba almak üçin niýetlenendir.
"Milli utgaşdyryjy domen merkezi" hojalyk jemgyýeti ozal diňe "gov.tm", "edu.tm" we "com.tm" domenlerini hasaba aldy.
Täze Tertibe laýyklykda, Türkmenistanyň ýokary derejeli domeni ".tm" hökmünde bellendi we ol Türkmenistanyň çäginden dolandyrylýan Türkmenistanyň eýeçiligine degişli bolup durýar.

Ýadymyzda bolsa, Türkmenistanda milli domenleri hasaba almak işi, 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, Türkmenistanyň "Milli utgaşdyryjy domen merkezi" hojalyk jemgyýetine geçirilipdi.